การจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้มาพัฒนาโรคมะเร็ง

Posted by admin on October 1st, 2015 — Posted in อินเตอร์เน็ต

  Tags: , ,

Cancer-Care-2การศึกษาวิจัยเป็นนโยบายสำคัญในการกำหนดทิศทางการให้บริการทางการแพทย์ ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมและมีความทันสมัยตามแนวการพัฒนาวิชาการและความรู้สมัยใหม่ เงินทุนวิจัยมะเร็งวิทยาจะมาเป็นส่วนสนับสนุนการบุกเบิกความรู้ในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ประกอบกับวิทยาการทางโรคมะเร็งนั้นก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีจึงต้องก้าวตามให้ทันการพัฒนาความรู้ เครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยจะช่วยให้บริการทางการแพทย์ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การนำความรู้มาพัฒนาการรักษาให้ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจและสังคม เนื่องจากมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญทั่วโลก อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกและในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยนั้นสูงเป็นอันดับหนึ่ง ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังมีการคาดการณ์ด้วยว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ แต่เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญก้าวหน้า และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้การบำบัดรักษาโรคมะเร็งมีราคาสูงมาก ประกอบกับศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง มีภารกิจสำคัญ คือ การให้บริการทางการแพทย์ การวิจัยศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง นับตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งไปจนถึง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งด้วยเหตุที่ผู้ป่วยมีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน และยังมีผู้ป่วยที่ยากไร้อีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการรับความช่วยเหลือ

การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนงานวิจัยโรคมะเร็ง ซึ่งจะเป็นบรรยากาศของครอบครัวที่สนุกสนานสำหรับผู้ที่ร่วมลงแข่งวิ่งและผู้ที่มาให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน จะมีทั้งกลุ่มที่มาเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อนร่วมงาน และกลุ่มผู้ที่รักการวิ่งเพื่อสุขภาพ รวมถึงประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยกิจกรรมนี้ไม่มีกฎข้อบังคับในการวิ่ง ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถวิ่งได้ตามอัธยาศัย ตามความพร้อมของร่างกาย ตลอดจนสามารถเลือกที่จะเดินอย่างผ่อนคลายภายในสวน สำหรับการวิ่งครั้งนี้มีระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ซึ่งทั้งสองระยะทางนั้นเหมาะสำหรับวิ่งและเดิน ซึ่งผู้ชนะประเภทต่างๆจะได้รับรางวัลที่สร้างความตื่นเต้นและช่วยทำให้หายเหนื่อย สำหรับเด็กที่ติดตามผู้ปกครองมาร่วมงานสามารถร่วมสนุกกับเกมส์และกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในงานพร้อมลุ้นรับรางวัลกิจกรรมวิ่งการกุศล

การทำการตลาดอิงการกุศล

Posted by admin on August 27th, 2015 — Posted in อินเตอร์เน็ต

  Tags:

การทำการตลาดอิงการกุศล
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม ที่ทั่วโลกและประเทศไทยกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ การเป็นองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility: CSR) จึงเป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสำคัญและเรียกร้องเป็นอย่างมาก องค์กรธุรกิจหลายแห่งได้ทำกิจกรรม CSR เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม

การทำการตลาดอิงการกุศล (Cause-Related Marketing: CRMK) เป็นรูปแบบที่สามารถคำนวณผลลัพธ์ตอบแทนกลับมาเป็นตัวเงินได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด ( Adkins, 2005) ทั้งนี้เพราะ CRMK เป็นการอุดหนุนหรือการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือ หรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมเฉพาะ ซึ่งมีช่วงเวลาที่จำกัดแน่นอน หรือให้แก่องค์กรการกุศลที่ระบุไว้ในกิจกรรมการตลาด กิจกรรมเพื่อสังคมประเภทนี้ องค์กรธุรกิจจะต้องร่วมมือกับองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์แสวงหากำไรเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ และเพื่อนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม

องค์ประกอบการทำกิจกรรมการตลาดอิงการกุศล เพื่อให้การทำกิจกรรมการตลาดอิงการกุศลได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคนักการตลาดควรพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อนำมาปรับใช้ในกิจกรรม ได้แก่ ความสำคัญของปัญหาสังคม (Cause important) ความสอดคล้องระหว่างตราผลิตภัณฑ์กับปัญหาสังคม (Brand – cause fit) และแนวทางการบริจาคสมทบทุน (Donation framing) การตลาดอิงการกุศลที่ดีต้องพิจารณาถึงการเลือกปัญหาสังคมที่องค์กรธุรกิจจะให้การสนับสนุน ควรเป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และเป็นองค์กรการกุศลที่มีผลงานการช่วยเหลือสังคมหรือเป็นตัวแทนของปัญหาสังคมนั้นๆ ทั้งนี้ ปัญหาสังคมควรมีความสอดคล้องกับตราสินค้า ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือ ภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งอาจต้องทำการสำรวจความเห็นของผู้บริโภคประกอบการวางแผนกิจกรรมฯ การตลาดอิงการกุศลด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมทางธุรกิจ โปร่งใส ไม่หลอกลวงผู้บริโภค ให้ความช่วยเหลือปัญหาสังคมนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงแค่นำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด และมีภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง

ทีมหญิงไทยปะทะออลสตาร์ ช่อง 3 นัดพิเศษเพื่อการกุศล

Posted by admin on July 27th, 2015 — Posted in อินเตอร์เน็ต

  Tags: , ,

1110668ฟุตบอลนัดพิเศษทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกหญิง2015ลงสนามพบกับทีมรวมดาราออลสาตร์ช่อง3 การแข่งขันจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลแพทสเตเดี่ยม รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิดวงประทีป และมูลนิธิเมอร์ซี่ ซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชนะในเวลาและการยิงลูกโทษ ทีมรวมดาราออลสตาร์ช่อง 3 ไป 5-3 เมื่อ 16 ก.ค. ที่ผ่านมาทางช่อง 3 ให้เกียรติกับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันนัดพิเศษครั้งนี้ เพราะนอกจากทางช่อง 3 จะให้การสนับสนุนในการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมให้ประชาชนชาวไทยได้รับอย่างสม่ำเสมอแล้ว เมื่อการแข่งขันครั้งสำคัญ รายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2015 ที่ประเทศแคนาดา ก็จัดถ่ายทอดสดทุกนัด

นับเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆนักกีฬาในการลงสนามแข่งขันแต่ละครั้ง การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย กับ ทีมออลสตาร์ ช่อง 3 ด้านมาดามแป้ง แห่ง บมจ.เมืองไทยประกันภัย มอบเงินช่วยเหลือองค์กรการกุศล ทั้ง มูลนิธิเมอร์ซี่ และ มูลนิธิดวงประทีบ เป็นเงิน 100,000 บาท บวกค่าบัตรผ่านประตูและช่อง 3 สมทบอีก 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท จึงนับเป็นการคืนความสุขให้กับแฟนบอล ที่ติดตามส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักฟุตบอลหญิงด้วยดีเสมอมา อีกทั้งยังได้ร่วมทำบุญ โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันของทุกๆท่าน จะมอบให้กับมูลนิธิดวงประทีป และมูลนิธิศูนย์เมอร์ซี่ ทั้งสองมูลนิธิต่างก็เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตคลองเตย

การจัดการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเจตนารมณ์อันดีที่อยากร่วมสนับสนุนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2015 ที่ประเทศแคนาดา โดยทำผลงานทั้ง 3 นัดในรอบแรก เป็นที่ประทับใจแฟนบอลชาวไทย ทีมออลสตาร์ ช่อง 3 ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขและขอบคุณทีมฟุตบอลหญิง ที่เดินทางไปทำหน้าที่แทนคนไทยอย่างสมศักดิ์ศรี โดยศิลปินดาราดังหลายท่าน ตบปากรับคำจะมาร่วมลงสนามอย่างแน่นอน อาทิ เต๋า-สมชาย กัปตันทีม, บอม-ธนิน, เกรซ-วรินทร, เป็ก เปรมณัช, กิก ดนัย, ปั้นจั่น ปรมะ, พฤกษ์ พีระนันท์ และอีกมากมายที่จะร่วมใจมาปะทะฝีเท้ากับซุปตาร์แข้งสาวไทย

ชนิดของกิจกรรมทางกุศล

Posted by admin on June 30th, 2015 — Posted in อินเตอร์เน็ต

  Tags:

1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอื่นขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหาอาสาสมัครเพื่อการดังกล่าว องค์กรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานส่งเสริมนั้นด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด หรือกับหลายๆ องค์กรก็ได้

2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นการอุดหนุนหรือการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมจำเพาะหนึ่งๆ ซึ่งมักมีช่วงเวลาที่จำกัดแน่นอน หรือดำเนินการแบบจำเพาะผลิตภัณฑ์ หรือให้แก่การกุศลที่ระบุไว้เท่านั้น กิจกรรมซีเอสอาร์ชนิดนี้ องค์กรธุรกิจมักร่วมมือกับองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์หากำไรเพื่อสร้างสัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเงินรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม

3. การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการสนับสนุนการพัฒนาหรือการทำให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ ความแตกต่างสำคัญระหว่างการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมกับการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมจะเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลัก ในขณะที่การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นที่การสร้างความตระหนัก (Awareness) ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมัครเพื่อให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว

4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปที่ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เป็นกิจกรรมซีเอสอาร์ที่พบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิจ และโดยมากมักจะเป็นไปตามกระแสความต้องการจากภายนอกหรือมีผู้เสนอให้ทำ มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเอง ทำให้ไม่เกิดการเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กรเท่าใดนัก

5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงาน คู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการทำงานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่และเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็นผู้ดำเนินการเองโดยลำพัง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด และอาจเป็นผู้กำหนดกิจกรรมอาสาดังกล่าวนั้นเอง หรือให้พนักงานเป็นผู้คัดเลือกกิจกรรมแล้วนำเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถได้รับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม

6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) เป็นการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้นๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยที่องค์กรธุรกิจสามารถที่จะดำเนินการเอง หรือเลือกที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้

7. การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกำลังซื้อของคนในระดับฐานราก (Developing and Delivering Affordable Products and Services) เป็นการใช้กระบวนการทางธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการสู่ตลาดที่เรียกว่า The Bottom of the Pyramid (BoP) ในราคาที่ไม่แพง เหมาะกับกำลังซื้อของผู้บริโภคในระดับฐานราก ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมกันกับเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจในการเข้าถึงตลาดปริมาณมหาศาล

การจัดกิจกรรมการตลาดแบบการกุศล เป็นการตลาดที่น่าสนใจ

Posted by admin on September 20th, 2014 — Posted in อินเตอร์เน็ต

  Tags:


ข้อพึงระวังในการใช้การตลาดรูปแบบนี้คือ
หากจะใช้การตลาดแบบการกุศล ต้องเป็นการตลาดแห่งการให้ที่แท้จริง ไม่ใช่แฝงด้วยผลประโยชน์ เมื่อกำหนดที่จะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนที่แน่นอนแล้ว ต้องทำตามนั้น อย่าหมกเม็ดเป็นอันขาด มิเช่นนั้นกิจกรรมนี้ จะวกมาทำร้ายองค์กรเอง อย่างให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นการฉวยโอกาสแสวงหากำไรจากโครงการดังกล่าว ไม่ควรออกสื่อมากจนเกินงาม ควรออกสื่อแต่พอดี ที่สำคัญควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบเงินดังกล่าวให้กับองค์กรการกุศล ซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของประชาชน ที่ประชาชนให้ความนับถือในความดีของเขาเป็นต้น ควรทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำครั้งเดียวเลิกจะเป็นการส่อเจตนาแห่งผลประโยชน์ จงจำไว้ว่า ความสำคัญอันสูงสุดของการตลาดแบบอิงการกุศลทำให้บริษัทดูมีมนุษยธรรม เป็นบริษัทแห่งการให้และแบ่งปัน และอาจทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ยึดติดกับบริษัทอย่างเหนียวแน่น ซึ่งจะมากกว่าการซื้อขายสินค้าแบบธรรมดาทั่วไปในท้องตลาด

ที่สำคัญการตลาดแบบการกุศล องค์กรควรมีความร่วมมือและสนับสนุนองค์กรเพื่อการช่วยเหลือสังคมเด่นๆ ไม่ควรเกิน 2 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีรากฐาน และเป้าหมายคล้ายๆ กับองค์กร เช่น บริษัทที่ผลิตอาหารส่งออก อาจจะร่วมมือกับองค์เพื่อผู้หิวโหย ช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนอาหารเป็นต้น เหตุที่องค์กรควรร่วมมือกับองค์กรการกุศลไม่เกิน 2 หน่วยงานเพราะว่าอาจจะเกิดความสับสนกับผู้บริโภคและลูกค้า อีกทั้งเป็นการ Focus ให้ชัดเจน สามารถทำกิจกรรมการกุศลได้อย่างเต็มที่กับองค์กรนั้น อีกทั้งทำให้การประสานงานระหว่างองค์กรกับ หน่วยงานการกุศลมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากรบุคคลในการประสานงาน

ดังนั้นสรุปว่า การตลาดทางการกุศล สำหรับในปัจจุบันซึ่งเป็นการตลาดยุคใหม่แห่งการให้นี้ ทุกๆ องค์กรควรมีการจัดทำกิจกรรมการตลาดนี้ เพราะ สังคมทำให้องค์กรอยู่ได้ และสังคมก็รอโอกาสการช่วยเหลือจากคุณอยู่ ซึ่งเป็นการตลาดต่างตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ และตรงตามหลักมนุษยธรรมมากที่สุด ที่สำคัญอย่างนำการตลาดแบบนี้มาเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ เพราะจะทำให้องค์กรของคุณกู่ไม่กลับ และอาจเกิดไม่ได้อีกเลยในการตลาดยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนนี้